ผู้บังคับบัญชา
นาวาเอก วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนาวาเอก บัญญัติ วงศ์จำปา
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนาวาโท
เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี