หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี

ประวัติการก่อตั้ง ฉก.นย.จันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

ทหารนาวิกโยธินได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ตั้งแต่สมัยเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนกับ ฝรั่งเศส ช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ โดยสนธิกำลังเป็น “กองพลจันทบุรี” สู้รบกับทหารฝรั่งเศสด้าน จว.จันทบุรี และสามารถรุกเข้าไปยึด อำเภอไพลิน จว.พระตะบอง ไว้ได้
ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๐๔ ได้เกิดกรณีพิพาท เขาพระวิหาร รัฐบาลสั่งปิดพรมแดนไทย – กัมพูชา กองทัพเรือ สั่งให้กรมนาวิกโยธินจัดกำลังเฉพาะกิจเพื่อป้องกันชายแดนด้าน อำเภอโป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ บก.ทหารสูงสุด ได้มีคำสั่งมอบความรับผิดชอบป้องกันชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ด้าน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ให้กับกองทัพเรือ จนกว่าจะมีการสั่งการให้ใช้แผนป้องกันประเทศและให้แต่งตั้ง ผู้บัญชาการกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด (ผบ.กจต.)
ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับมอบภารกิจเพิ่มเติมคือ ภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่รับผิดชอบในเขต จว.จันทบุรี และ จว.ตราด โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓

               
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด จัดตั้งเมื่อ ๑๕ เม.ย.๒๘ ตามคำสั่ง กปช.จต.( เฉพาะ ) ที่ ๑/๒๘ เรื่อง การจัดตั้ง ฉก.นย.จันทบุรี และ ฉก.นย.ตราด เนื่องจากพื้นที่ชายแดนของ กปช.จต.ทั้งทางบกและทางทะเลมีความยาวและกว้างมาก การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยรองกระทำได้ยากลำบาก ช่วงการควบคุมยาวเกินไป เพื่อให้ช่วงการควบคุมบังคับบัญชาของ กปช.จต.ลดหลั่นลงไป โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับกรม รับผิดชอบในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดโดยแน่นอน ทำให้การควบคุม บังคับบัญชามีความแน่นแฟ้น และสามารถประสานงานกับฝ่ายปกครองในท้องถิ่นได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉก.นย.จันทบุรี จึงจัดตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบัน