กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ภารกิจ

          ฉก.นย.จันทบุรี ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา โดยการควบคุม อำนวยการ ประสานงาน สั่งการหน่วยในบังคับบัญชา และหน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการ ตามแผนงานป้องกันชายแดน และรักษาความมั่นคงภายใน กับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทั้งปวง ทั้งดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ภาวะปัจจุบันจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามแผนการป้องกันประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ต่างชาติรุกล้ำอธิปไตย ทั้งให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ