กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด


วิสัยทัศน์หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จันทบุรี

  “ มีความพร้อมรบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ และเป็นทหารอาชีพที่สามารถทำการรบตามแบบ เพื่อป้องกันชายแดน มีความพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานอื่นในบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ”

  1. การรักษาอธิปไตย และการป้องกันชายแดน
  2.  การรักษาความมั่นคงภายใน 
  3.  การรักษาความสงบเรียบร้อย
  4.  การพิทักษ์ทรัพยากร
  5.  การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  6.  การช่วยเหลือประชาชน