ผู้บังคับบัญชา
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวาเอก พิสิษฐ์ หนูเล็ก
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวาโท ปัญญา จาปรุง
เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด