-----------------------------------------------------------------------
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กล่าวให้โอวาท
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล
ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
พร้อมกับปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ ฯ

----------------------------------------------------------

กองกิจการพลเรือน.กปช.จต.ค่ายตากสิน
ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๕๐, ๐ ๓๙๓๑ ๒๑๗๒
หรือ
๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๑ ต่อ ๓๗๙๓๑, ๓๗๘๓๓