-----------------------------------------------------------------------

สรุปสาธารณภัยประจำวัน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

    ๑. ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตามคำสั่ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  (เฉพาะ) ที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๕ ลง ๑๙ พ.ย.๕๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกัน ชายแดนจันทบุรีและตราด, ตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๐๘/๒๕๕๔  ลง ๒๓ ก.ย.๕๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ และตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๓๔/๔๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม     ลง ๓๐ ธ.ค.๔๗
    ๒. เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ของจังหวัด และมีหนังสือแบ่งมอบพื้นที่/ขอรับการสนับสนุนให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเมื่อได้รับการแบ่งมอบพื้นที่/ขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดจันทบุรีและตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะสั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ ที่ให้หน่วยรับผิดชอบ

    ปัจจุบัน ตั้งแต่ ๒๓ ม.ค.๕๕ เป็นต้นมา ได้จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามที่ได้รับแบ่งมอบพื้นที่ จาก จ.จันทบุรี และตราด จึงได้ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. ดังนี้


หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด
(นบภ.บก.กจต.)
ตั้งอยู่ที่ ๘๐/๑ หมู่ ๑ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๕๐, ๐ ๓๙๓๑ ๒๑๗๒ หรือ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๑ ต่อ ๓๗๙๓๑, ๓๗๘๓๓

         - รับผิดชอบพื้นที่     อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอนายายอาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
         - สำหรับในปี งป.๕๗ จังหวัดจันทบุรี    ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ    ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาที่ประสบปัญหา
    ภัยแล้ง    ได้แก่ อำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่

หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
(นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๔ ๗๑๔๔

        - รับผิดชอบพื้นที่     อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
        - สำหรับในปี งป.๕๗ จังหวัดจันทบุรี    ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ    ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาที่ประสบปัญหา
    ภัยแล้ง     ได้แก่ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว

หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
(นบภ.ฉก.นย.ตราด)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ต.ตะกาง อ.เมือง จว.ตราด

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๗๗

        - รับผิดชอบพื้นที่     อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ        จังหวัดตราด
        - สำหรับในปี งป.๕๗ จังหวัดตราด    ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ        ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาที่ประสบปัญหา
    ภัยแล้ง     ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนภาคที่ ๑
(นบภ.มชด./๑)
ตั้งอยู่ที่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จว.ตราด

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๘๕๑๙

         - รับผิดชอบพื้นที่     ทางทะเลและเกาะแก่ง บริเวณ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด และพื้นที่ชายทะเล        จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
        - สำหรับในปี งป.๕๗ จังหวัดตราด    ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ        ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาที่ประสบปัญหา
    ภัยแล้ง     ได้แก่ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด และพื้นที่ชายทะเล จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด


---------------------------------------------------------------------------
การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ
---------------------------------------------------------------------------

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองกิจการพลเรือน.กปช.จต.ค่ายตากสิน
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๕๐, ๐ ๓๙๓๑ ๒๑๗๒
หรือ
๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๑ ต่อ ๓๗๙๓๑, ๓๗๘๓๓

--------------------------------------------------------------------------------------------------------