๑.ดำเนินการติดต่อประสานกับ หน่วยงานราชการโรงพยาบาล องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ต่าง ๆ ในการเบิกเปลี่ยนรถเข็นนั่งให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด รวม ๕ ครั้ง จำนวน ๕ คัน

   ๒.เยี่ยมเยียนผู้พิการ เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการและช่วยประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้พิการที่มีฐานะยากจนทุกปี

   ๓. การช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิดแบบครบวงจรนั้นใน ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ดำเนินการติดต่อเปลี่ยนรถเข็นนั่ง ๒ ล้อ ให้กับผู้พิการและติดต่อประสานกับมูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ฝ่าเท้าเทียม จำนวน ๑๑๐ ข้าง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนฝ่าเท้าเทียมให้กับผู้พิการ โดยได้เปลี่ยน ฝ่าเท้าเทียมให้กับผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จว.จันทบุรีและจว.ตราด จำนวน ๓๒ ราย             

   ๔.การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
        ๔.๑ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๑ ร่วมกับ อบต.คลองใหญ่ หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ ไร่

        ๔.๒ เมื่อ ๒ ก.ค.๕๑ ร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑ จำนวน ๑๐ ไร่

     ๕.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
        ๕.๑ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.เมือง จว.จันทบุร
        ๕.๒ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

   ๖.การสนับสนุนส่วนราชการและองค์กรท้องถิ่น
        ๖.๑ สนับสนุนกรมชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหิน จว.ตราด ได้พื้นที่  ๑๗๗,๗๕๐  ตร.ม.
        ๖.๒ สนับสนุนองค์กรท้องถิ่น ในการสร้างเส้นทางบ้านห้วยแร้ง จว.ตราดได้พื้นที่ ๑๔๓,๑๐๓  ตร.ม.และช่องทางบ้านมะม่วง จ.ตราด ได้พื้นที่จำนวน ๑๔๖,๘๗๘ ตร.ม.
        ๖.๓ เก็บกู้วัตถุระเบิดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน ๑๐ ไร