: ประวัติ: พันธกิจ :ที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน : สรุปผลการปฏิบัติงาน : งานอื่นๆ : แผนการปฏิบัติงาน : อดีตผู้บังคับบัญชา :
: ผู้บังคับบัญชา : กิจกรรม : Link ที่เกี่ยวข้อง :




  เบอร์โทร. ศทช.ศบท.ฯ (กทม.)
0 2905 1748
  เบอร์โทร.นปท.1 (สระแก้ว)
  0 3726 1218
  เบอร์โทร.นปท.2 (จันทบุรี)
   0 3938 7304
  เบอร์โทร.นปท.3 (สุรินทร์)
   0 4451 3639

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ
Humanitarian Mine Action Unit 2

น.อ.ธนาธิป แข็งเขตการณ์
ผบ.นปท.ทร./นปท.๒

เป็นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม
เพื่อให้จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดปราศจากทุ่นระเบิด
กำลังพล และประชาชนปลอดภัย
เป็นที่พึ่งและช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส



 


  เบอร์โทร.นปท.4 (เพชรบูรณ์)
  0 5674 1100
  เบอร์โทร.ศตท. (ราชบุรี)
    0 3233 7863
  เบอร์โทร.ศจร. (ลพบุรี)
    0 3641 3380
  เบอร์โทร.ศสท. (นครราชสีมา)
     0 4439 2113


สำนักงาน หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ
อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุ
รี


[email protected]



โทร : 0 3938 7263
มือถือ : 08 0637 7411

--------------------------------------------------------