การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กปช.จต.

(Public sector Management Quality Award : PMQA)

-----------------------
 

หมวด 1  การนำองค์กร

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

หมวด 3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ

หมวด 7  ผลลัพธ์การดำเนินการ

กลับหน้าแรก
จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000