-----------------------
 
CP 1 กระบวนการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
CP 1.1 กระบวนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ CP 4.1 กระบวนการจัดทำแผนและโครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
CP 1.1.1 กระบวนการจัดทำคำสั่ง ถปภ. CP 4.2 กระบวนการปฏิบัติงานเสริมสร้างความมั่นคง (ชุดปฏิบัติงาน)
CP 1.1.2 กระบวนการปฏิบัติการ ถปภ. ของ ฉก.นย.จังหวัด CP 4.2.1 กระบวนการจัดระบบป้องกัน
CP 1.1.3 กระบวนการปฏิบัติการ ถปภ. ของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ CP 4.2.2 กระบวนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
CP 1.1.4 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ CP 4.2.3 กระบวนการจัดระบบสื่อสาร
CP 1.2 กระบวนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ CP 4.2.4 กระบวนการ การ ปจว./ปชส.
CP 1.2.1 กระบวนกำหนดนโยบาย/แผนโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ CP 4.2.5 กระบวนการติดตามและประเมินผล
CP 1.2.2 กระบวนการปฏิบัติตามแผนและกิจกรรม CP 4.3 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ
CP 1.2.3 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ
CP 2.1 กระบวนการจัดทำคำสั่งยุทธการ ผบ.กปช.จต. CP 5.2 กระบวนการจัดทำแผนและโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศกัมพูชา
CP 2.2 กระบวนการปฏิบัติการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด CP 5.3 กระบวนการปฏิบัติตามแผน
CP 2.2.1 กระบวนการปฏิบัติการของ ฉก.นย.จังหวัด CP 5.3.1 กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนผู้นำหน่วย
CP 2.2.2 กระบวนการปฏิบัติการของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ CP 5.3.2 กระบวนการพัฒนาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข่าวสาร
CP 2.3 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ CP 5.4 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ
CP 3.1 กระบวนการมอบนโยบายและการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา กม. CP 6.1 กระบวนการทบทวน/จัดทำคำสั่งการจัดตั้ง ศบภ./นบภ.
CP 3.2 กระบวนการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและทางบก CP 6.1.1 กระบวนการทบทวน/จัดทำคำสั่งการจัดตั้ง ศบภ.กปช.จต.
CP 3.2.1 กระบวนการปฏิบัติการของ ฉก.นย.จังหวัด CP 6.1.2 กระบวนการทบทวน/จัดทำคำสั่งการจัดตั้ง นบภ.ฉก.นย.จังหวัด
CP 3.2.2 กระบวนการปฏิบัติการของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ CP 6.2 กระบวนการปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
CP 3.3 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ CP 6.2.1 กระบวนการปฏิบัติของ นบภ.ฉก.นย.จังหวัด
  CP 6.2.2 กระบวนการปฏิบัติของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ
  CP 6.3 กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ
กลับหน้าแรก
จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000