กอง สนช.กจต.

น.อ.สยาม ลายสาร
หก.สนช.กจต.
น.อ.ตุลรักษ์ ทรงทิมไทย
รอง หก.สนช.กจต.

ร้อย.สล.กอง สนช.กจต.

..ชุมพล เอี่ยมประไพ
ผบ.ร้อย.สล.กอง สนช.กจต.
..คลาด อาสนะ
รอง ผบ.ร้อย.สล.กอง สนช.กจต.

ร.อ.ธาดา แสงจันท์ ผบ.มว.สล.ร้อย.สล.กอง สนช.กจต.
ร.ต.สุเทพ ดวงแก้ว
ผบ.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สล.ฯ
ร.ต.ไพบูลย์ โยธาทูล
ผบ.มว.สพ.ร้อย.สล.กอง สนช.กจต.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต.

ร.อ.ประดิษฐ์ แจ่มจิตร์
ผบ.ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต.
ร.ท.เฉลิม ทุมสิทธิ์
รอง ผบ.ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต.

ร.ต.สมนัก เลี่ยมทอง
ผบ.มว.รยบ.๑ ร้อย.รยบ.

ร.ต.ไพฑูรย์ ณัถฤทธิ์
ผบ.มว.รยบ. ร้อย.รยบ.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.

ร.ต.ฐิติรัฐ จารุฐิติ
ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.
ร.อ.ศักดา ทองโสภา
รอง ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.

Back to home page

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000