เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง


------------------------------------
ประกาศกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือ
อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุ
รี 22000