ผู้บริหาร

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1444

พลเรือตรี

ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.)

พลเรือตรี

เทิดเกียรติ อ่อนเมือง

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

พลเรือตรี

อภิรักษ์ กลิ่นหม่น

เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

นาวาเอก

จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.)

นาวาเอก

โกวิท สิงห์ทอง

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด