ผู้บริหาร

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือตรี

ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.)

พลเรือตรี

พินิจ ชื่นรุ่ง

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

พลเรือตรี

อภิรักษ์ กลิ่นหม่น

เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

นาวาเอก

จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.)

นาวาเอก

โกวิท สิงห์ทอง

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด