ผู้บริหาร

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือตรี

สุทธิพงษ์ อนันตชัย

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.)

พลเรือตรี

พินิจ ชื่นรุ่ง

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

พลเรือตรี

วิวัฒน์ ทองอัมพร

เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

นาวาเอก

ประจวบ มะลิทอง

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.)

นาวาเอก

ธิติกร แดงรักสกุล

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด