ผู้บริหาร

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1444 ชุมสาย ทร.37936

พลเรือตรี

อภิรักษ์ กลิ่นหม่น

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1899 ชุมสาย ทร.37921

พลเรือตรี

ปราโมทย์ เสริมสัย

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37940

พลเรือตรี

จิโรจน์ สุขอร่าม

เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37922

นาวาเอก

ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37923

นาวาเอก

โกวิท สิงห์ทอง

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37924

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด