ผู้บริหาร

พลเรือโท

เผดิมชัย สุคนธมัต

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1444 ชุมสาย ทร.37936

พลเรือตรี

อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1899 ชุมสาย ทร.37921

พลเรือตรี

อุดมศักดิ์ ผาสุข

รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37940

พลเรือตรี

จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37922

นาวาเอก

บุญเกิด มูลละกัน

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37923

นาวาเอก

จเร โฉมเฉลา

รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37924

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด