พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์

 • พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์

 • ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1444 ชุมสาย ทร.37936

 • 8 ม.ค.2505
 • สมรส
 • คุณสุภาวดี สิทธินันทน์
 • 2 คน
 • - หลักสูตร 2 ปี โรงเรียนเตรียมทหาร

  - หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - ปริญญาตรี นนร.หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

  - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

  - SENIOR NAVAL COMMAND

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - วปอ.ออสเตรเลีย (Defence and Strategic Studies Course:DSSC)

   

   

   

 • ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ รอ.นย.

  ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  นกบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

  รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  ผอ.กวศ.ฝวก.สรส.

  ผอ.กผฒ.ฝวก.สรส.

  นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ และทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหาร ไทย/พนมเปญ อีกหน้าที่หนึ่ง

  ผบ.ศฝ.นย.

  รอง ผบ.นย.

  ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - รนายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  ราชองครักษ์เวร