พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต

 • พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต

 • ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1444 ชุมสาย ทร.37936

 • 13 มิถุนายน 2506
 • สมรส
 • ธนิกา สุคนธมัต
 • -
 • หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ) หลักสูตรประจำ

  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา)

  - การบริหารความมั่งคงแห่งชาติ (บมช.)

 • - ผบ.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.มว.หนัก ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝ่าย กม.นย. และ รรก.หน.ศึกษา กพ.นย.

  - ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝกพ.บก.พล.นย. และ รรก.หน.ฝ่าย กม.นย.

  - ประจำ นย.

  - รรก.ผบ.พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.กรม รปภ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผอ.ขว.นย.

  - ผอ.กพ.นย.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - รอง ผบ.นย.

  - ผบ.นย.