พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว

 • พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว

 • รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1899 ชุมสาย ทร.37921

 • 26 เมษายน 2506
 • สมรส
 • นางสุนันทา ทรามาศ
 • 2 คน
 • - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - COMMAND AND STAFF COLLEGE USMC

  - DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT COURSE

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)    

  - เทคนิคการให้สัมภาษณ์ระดับผู้บริหารของ ทร.

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - รรก.ผช.นยก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.นขว.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.กราบ กรม นนร.รอ.รร.นร.ยศ.ทร.

  - รอง ผบ.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.กำลังพล กพ.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - หน.วิชาการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผอ.กพร.บก.กภ.๒ กร.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผอ.กกจ.สนผ.ยก.ทร.

  - ผอ.สรมน.น.ธ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร.

  - เสธ.พล.นย.

  - รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.

  - รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พล.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - นายทหารราชองครักษ์เวร