พลเรือตรี ปราโมทย์ เสริมสัย

  • พลเรือตรี ปราโมทย์ เสริมสัย

  • รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37940

  • -
  • สมรส
  • -
  • -