พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง

  • พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง

  • รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.)

  • -
  • สมรส
  • -
  • -