พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ผาสุข

 • พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ผาสุข

 • รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37940

 • 8 ก.ค.07
 • สมรส
 • น.อ.หญิง พัทยวดี ผาสุข
 • 2 คน
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24

  - โรงเรียนนายเรือ

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - รร.รวมเหล่าออสเตรเลีย Australian Defence Force Academy (ออสเตรเลีย)

  - SURFACE WARFARE OFFICER DEARTMENT HEAD (swo) (สหรัฐอเมริกา)

  - ปริญญาตรี  BACHELOR OF ENGINEERING (ออสเตรเลีย)

  - EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ) PROTECTION OFFICER (อังกฤษ)

  ตำแหน่ง

  - ผช.ตป.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.มกุฏราชกุมาร มว.เรือที่ 1 กตอ.กร.

  - ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล.คีรีรัฐ มว.เรือที่ 1 กฟก.1 กร.

  - ตร.ร.ล.รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ 1 กฟก.1 กร.

  - ธง.เสธ.ทร.

  - หก.กพ.ขส.ทร.

  - ผอ.กวก.ขส.ทร.

  - ผอ.กคภ.สวพ.ทร.

  - ผอ.กทท.สยป.ทร.

  - รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  - ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ

  - รอง ผอ.สพร.สปช.ทร.

  - ผอ.สปช.ศรชล.

  - ผอ.สนผ.ศรชล.

  - ผทค.ทร.(รอง ผบ.กปช.จต.(นว.)

  ราชการพิเศษ

  - ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ประเทศติมอร์ เลสเต (UNTAET) ปี 2000 - 2001