พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ผาสุข

  • พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ผาสุข

  • รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37940

  • -
  • สมรส
  • -
  • -