พลเรือตรี จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

  • พลเรือตรี จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

  • เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37922

  • -
  • สมรส
  • -
  • -