พลเรือตรี วิวัฒน์ ทองอัมพร

  • พลเรือตรี วิวัฒน์ ทองอัมพร

  • เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

  • -
  • สมรส
  • -
  • 1 คน