พลเรือตรี จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

 • พลเรือตรี จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

 • เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37922

 • 15 มกราคม 2506
 • สมรส
 • นางวลัย สัมภวะผล
 • 2 คน
 • - นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารบก

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)

  ตำแหน่ง

  - รรก.ฝขว.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปตอ.๒ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นกร.บก.ฐท.กท.

  - หก.กกพศ.ฐท.กท.

  - ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - หน.วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ กวพย.สวพ.ทร.

  - รรก.หน.ยุทธการและการข่าว บก.ศฝ.นย.

  - รรก.หน.ฝ่ายการข่าว บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - รอง ผอ.ขว.นย.

  - รอง ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ผอ.ขว.นย.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.ศปศ.๖๑

  - ผทค.ทร.(เสธ.กปช.จต.)

  ราชการพิเศษ

  - ออกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่รับผิดชอบของ นย.

  งานอดิเรก

  - ปลูกต้นไม้  ยิงปืน