นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน

 • นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน

 • รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37923

 • 18 ธันวาคม 2512
 • สมรส
 • นางสุมาลี แสงเรือง
 • 2 คน
 •                โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 87.

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารบก

  พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.)

  ตำแหน่ง

  - ธง.ผบ.นย.

  - ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.มว.ลาดตระเวนยานยนต์ ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.  

  - ผบ.ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.  

  - นยก.บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.  

  - ผบ.กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.  

  - รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - หน.การฝึก ยก.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - หน.วิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รรก.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.

  - ผบ.กฝท.ศฝ.นย.

  - เสธ.กรม รปภ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 

  - ผบ.กรม ทพ.นย.ทร.

  - ผอ.ยก.นย.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.(รอง เสธ.กปช.จต.(นย.)

  ราชการพิเศษ

  - โครงการ 315 ศปก.ทบ.

  ราชองครักษ์เวร

  - เป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ปี 2547

  งานอดิเรก

  - ปลูกต้นไม้