นาวาเอก จเร โฉมเฉลา

  • นาวาเอก จเร โฉมเฉลา

  • รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37924

  • -
  • สมรส
  • -
  • -
  • -