ฉก.นย.๑๘๒ จัดกำลังพลทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 30-11-2022 09:41:45
ฉก.นย.๑๘๒ จัดกำลังพลทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ฉก.นย.๑๘๒ จัดกำลังพลทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ร้อย.ยานเกราะ กจต. ให้กำลังพล รับชมวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ราชกรณียสดุดี ตอน สืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังให้กำลังพลมีอุดมการณ์รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ร้อย.ยานเกราะ กจต. บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ฯ โดยกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๗ฯ (บ้านหนองม่วง) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการมี จ.อ.ธนชาติ ห่วงพิมาย เป็น หัวหน้าชุด ฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙๑๐๐๐ พ.ย.๖๕จ.อ.บรรดิษฐ  เพ็ชรรัตน์ จ่าพลขับ ตอน ขส.ศปศ.๖๑ พร้อมกำลังพลฯร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดชะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ โดย เจ้าหน้าที่การเมือง ฯ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ บริจาคโลหิต เนื่องใน "วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕" ณ รพ.ตราด อ.เมืองตราด จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย