อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 03-12-2022 22:13:03
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

       อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ  อู่ของกองทัพเรือมีหน้าที่สนับสนุนการซ่อมทำเรือรบขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ อีกทั้งยังส่งเสริมการพาณิชย์นาวีของไทยได้อีกทางหนึ่ง

       เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออู่แห่งนี้ว่า “อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและผู้ปฏิบัติงานในอู่แห่งนี้

       ต่อมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช