เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"

Release Date : 05-12-2022 09:17:23
เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"

เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"

     เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีอัจฉริยภาพในการต่อเรือ เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งที่ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 และเมื่อพระองค์เสด็จฯ กลับ ได้ทรงพระราชทานดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือ ประเภทนี้ใช้เองบ้าง” ซึ่งในครั้งนั้น ได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือ จนนำมาซึ่งโครงการต่อเรือ ต.91 โดยกรมอู่ทหารเรือ และเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทีขึ้นประจำการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มาประทับบนเรือเพื่อทำการทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง จากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ถือว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกองทัพเรือในการต่อเรือรบใช้เอง อีกทั้ง ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศในเวลาต่อมา นับได้ว่า เรือ ต.91 เป็นปฐมบทของการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ และประเทศชาติ

     จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ กองทัพเรือ ในการต่อ เรือ ต.91 ในครั้งนั้น จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็น “เรือของพ่อ” ตามที่ปรากฏเมื่อครั้งที่ กองทัพเรือได้จัดงาน “50 วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจเรือของพ่อ” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยนำเรือมาจอดเทียบท่า ณ หอประชุมกองทัพเรือ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เรือ ต.91 มีประวัติการใช้ราชการยาวนานเป็นเวลาถึงกว่า 51 ปี จนกระทั่ง กระทรวงกลาโหมเห็นว่าการซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไปได้ไม่มีความคุ้มค่า จึงมีคำสั่งให้ปลด เรือ ต.91 ออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

     ทั้งนี้ เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน และ เรือ ต.91 เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่เป็นตำนานของกองทัพเรือแสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือและประเทศชาติที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในด้าน

การพัฒนากำลังรบอย่างชัดแจ้งและเป็นที่ประจักษ์แก่กองทัพเรือ ดังนั้น กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้นำเรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.91 “เรือของพ่อ” ณ บริเวณอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติ และพระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบและต่อเรือของพระองค์ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง (Landmark) อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่