๘ ธันวาคม ๒๔๘๑

Release Date : 08-12-2022 14:03:35
๘ ธันวาคม ๒๔๘๑

๘ ธันวาคม ๒๔๘๑

รัชกาลที่ ๘ ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร) ประทับรถสามล้อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนสราญรมย์