ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Release Date : 09-01-2023 15:47:53
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ ) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดันและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.โป่งขนมจีน ม.๔ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ  กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่     ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ  ม.๓ บ้านคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชน ม.๕ ต.เนินทราย ทำบุญหมู่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ม.๕ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสุภาพ  หอยสังข์  อายุ ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. นาง สำราญ  บุญประเสริฐ  อายุ ๘๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ ม.๖ ต.ไม้รูด อ.คลอง ใหญ่ จว.ตราด