กิจกรรมโครงการ "บ้าน วัด โรงเรียน" (บวร)

Release Date : 10-01-2023 11:08:17
กิจกรรมโครงการ "บ้าน วัด โรงเรียน" (บวร)

เมื่อ ๐๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) ทำการต่อเติมบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ ตามโครงการ "บ้าน วัด โรงเรียน" (บวร) นาย อาลี วงศ์สมัน อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๐/๔ หมู่ที่ ๕ บ.ทับมะกอก ต.ด่านชุมพล  อ.บ่อไร่ จว.ตราด   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๙ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ) นำโดย ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ (ฐานหมื่นด่าน) จัดกำพล ๓ นาย ได้ทำการพบปะเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ  ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" (บวร) ทำการตรวจร่างกาย มอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ นายทองหล่อ ทุ้ยแป บ้านเลขที่ ๒๙/๖ ม.๒ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยได้เข้าเยี่ยม นาง เฉลียว บุตรนอน อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๒ ม.๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยได้เข้าเยี่ยม นาย ฉาย อยู่สอน อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓ ม.๑ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย