ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Release Date : 12-01-2023 10:00:01
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. นำกำลังพลร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน  ณ ที่ตั้งหน่วย ร้อย.ยานเกราะ กจต.  ต.พญากำพุช อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ )ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ต.บางชัน อ.ขลุง จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนใน

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะช้าง นายกเทศมนตรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ จุดชมวิวธารมะยม ม.๑ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและป่วยเป็นอัมพาตซีกซ้ายในพื้นที่ หมู่ ๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบถุงยังชีพกองทัพเรือและข้าวสารจากศาลหลักเมืองจันทบุรี ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) พัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดการวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ จนท.อสม.ตำบลแหลมกลัด เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางประเสริฐ   สุนทร อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ บ.ประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม น.ส.สมพร พรมดี  อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔/๑ ม.๕ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด 

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด 

เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริการตัดผมนักเรียนชาย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก นย.ตราด (ชค. ทพ.นย.๑) นำโดยร้อย.ทพ.นย ๕๑๔ ฯ จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย ร่วมกับ ผญ.ม.๗ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วย จนท.กรมทางหลวง ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน "บวร" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อไร่ หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด