พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

Release Date : 13-01-2023 10:24:54
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย นปท.ทร./นปท.๒  ผบ.นปท.ทร./นปท.๒  รอง ผบ.นปท.ทร.ฯ ฝ่ายอำนวยการ และ กำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บก.นปท.ทร.ฯ บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนบ้านสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) นำโดย.ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๑๓ ฯ จัดกำลังพล ๖ นาย ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด สนับสนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก "โครงการโรงเรียนแห่งโอกาส กิจกรรมหนึ่งเพียงหลวง หนึ่งโอกาส" ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ฯ หมู่ ๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด 

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ ) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดันและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.เหมืองแร่ ม.๙ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ  กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๖ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะช้าง นายกเทศมนตรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดคลองนนทรี ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดชะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นาง ม้วน มุสิกรัตน์ อายุ ๗๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑ ม.๑ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นาย สงวน  อินจรัญ อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๖/๔ ม.๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอขลุง นายกเทศมนตรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดวันยาวล่าง ม.๒ ต.วันยาว อ.ขลุง จว.จันทบุรี โดยมี นาย ธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุงเป็นประธาน