กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 14-01-2023 09:58:36
กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่  

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดโป่งขนมจีน ม.๔ บ.โป่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการกิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน ระหว่างภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ ๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้านและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลร่วมกับ กศน.อำเภอเกาะช้างร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ต.เกาะช้าง  อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดซะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป 

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๔  ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่