ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด

Release Date : 21-01-2023 10:10:01
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ ) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.หนองเสม็ด ม.๑๒ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๖ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบถุงยังชีพกองทัพเรือและข้าวสารจากศาลหลักเมืองจันทบุรี ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่ส่วนพยาบาลของหน่วย และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนดูแลสภาพความเป็นอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ บริการให้การตรวจสุขภาพวัดความดัน ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมกับมอบยาเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพของกองทัพเรือ และมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน ณ  พื้นที่ ม.๑ บ้านทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสภาพอากาศที่หนาวเย็น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านพังงอน ร่วมกันทำบุญถวายภัตหารเพล แด่คณะสงฆ์ธุดงค์จาริกธรรม (พระภิกษุ-สามเณร รวม ๒๗ รูป และแม่ชี จำนวน ๒๐ คน) ถวาย ณ วัดพังงอน ม.๓ บ้านพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนและผู้สูงอายุ  ม.๑ บ้านคลองนนทรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๖  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่พักสงฆ์คลองกวาง ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๔  ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๕ ฯ (ฐานเขาพลู) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน บ.ทุ่งปราณีต ม.๕ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด ตัดหญ้าสนามฟุตบอล ลานกิจกรรม ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จนท.การเมือง ฯ พร้อมด้วย จนท.พยาบาล ตรวจร่างกายเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" ให้กับ นายวิชาญ จ่ามอญ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จนท.การเมือง ฯ พร้อมด้วย จนท.พยาบาล ตรวจร่างกายเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" ให้กับ นาย ทองก้อน ยาลอ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๔ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"  ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านเขาหักพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ