รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พันเอก จตุรภัทร ดวงนิมิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก และนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ ๕๐

Release Date : 04-02-2019 14:05:55
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พันเอก จตุรภัทร  ดวงนิมิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก และนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ ๕๐

นาวาเอก วีระชัย     หลีค้า  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พันเอก จตุรภัทร  ดวงนิมิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก และนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ ๕๐ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (๑) ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒