โครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 22-03-2023 10:22:20
โครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ให้กำลังพลรับชมวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอน คนของพระราชา เพื่อปลูกฝังให้กำลังพลมีอุดมการณ์ รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ร้อย.ยานเกราะ กจต. บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๑๐๘๔๕ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๑๐๐๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดวังกระแพร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๐๗๐๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ต.เนินทราย ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดเนินทราย  ม.๑  ต.เนินทราย  อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชน ต.เนินทราย ขึ้นแปโครงหลังคาศาลาเก็บไม้ วันที่ ๖(เพื่อเก็บไม้ที่รื้อมาจากโรงเรียนวัดเนินทราย) บริเวณสวนป่าวัดเนินทราย  ม.๑  ต.เนินทราย  อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ มี.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๑๐๐๐ มี.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ มี.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑๐๗๓๐ มี.ค.๖๖  น.อ.ยศพัทธ์  พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ฯ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมะนาวและประชาชนในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย