ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ

Release Date : 27-05-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ

 เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ซรุน ซาเรือน รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกัน อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป กำหนดการเยี่ยมเยียนระหว่าง ๒๕ - ๒๗ พ.ค.๖๖ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี