กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

Release Date : 03-06-2023 00:00:00
กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย นปท.ทร./นปท.๒ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ รพ.พระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี จำนวน ๔ นายสามารถบริจาคได้ ๒ นาย ได้โลหิต ๙๐๐ ซีซี.

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต.  นำกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กำลังพลบริจาคโลหิต จำนวน ๕ นาย ได้ปริมาณโลหิต  จำนวน ๒,๒๕๐ ซีซี

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. นำกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลการปฏิบัติ กำลังพลบริจาคโลหิตได้ จำนวน ๗ นาย ปริมาณโลหิตที่ได้  จำนวน ๓,๑๕๐ ซีซี

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. นำกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

.เมื่อ ๐๒ พ.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. นำกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ทำการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลขุนซ่องและประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดเขาป้อม ม.6 บ.หนองเตียน ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพล ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเกวียนหัก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดเกวียนหัก ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ต.เกาะช้าง  อ.เกาะช้าง จว.ตราด

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเล็ก ทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ในบริเวณพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม ๕ ต.แหลมกลัด  อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วย ได้ดำเนินการสอบถามประวัติการแพ้ยา การเคยได้รับยา และ มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ )จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ  โรงพยาบาลตราด อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๕ ฯ (ฐานเขาพลู) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พัฒนาศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.๕ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ (ฐานหมื่นด่าน) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ จนท.เทศบาลบ่อพลอย ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บ.หมื่นด่าน ม.๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ธนาคารเลือด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒(ตึกผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลตราด อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) มว.อาวุธสนับสนุนที่ ๑ ฯ จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พัฒนาทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเดา ม.๓ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดชุดช่าง ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ร่วมกับกำลังพล ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ (ฐานหมื่นด่าน) ทำการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นางสาว สำเนียง คล้ายคลึง อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๘๙/๕ ม.๓ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ๗ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ รพ.ตราด อ.เมืองตราด จว.ตราด