พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Release Date : 05-06-2023 10:42:01
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนกิจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นาย ประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานพิธี

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย นปท.ทร./นปท.๒  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีนายประพิศ  ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ให้กำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ทก.ร้อย.ยานเกราะ กจต. บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีนายประพิศ  ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (หน.ชพส.๑๓๐๑ฯ) พร้อมกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาว จว.จันทบุรี โดยมี นายมงคล  เลิศพรทิพย์ นายอำเภอสอยดาว เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้สร้างจิตสำนึกในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ชพส.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้สร้างจิตสำนึกในการธำรงไว้ซึ่งสถาบัพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ชพส.๑๓๐๓ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ สำนักสงฆ์โป่งน้ำร้อน บ.โป่งน้ำร้อน ม.๖ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (หน.ชพส.๑๓๐๔ฯ และ หน.ชบข.๑๓๐๒ฯ) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๖ บ.มะม่วง ม.๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด โดยมี นายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ่อไร่  เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (หน.ชพส.๑๓๐๕ฯ )พร้อมกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ สวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุ ม.๒ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี นายไพรัช สร้อยแสง ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตราด เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด จว.ตราด โดยมี นายทรงกลด พึ่งสอนรักษ์ นายอำเภอเกาะกูด เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (หน.ชพส.๑๓๐๗ฯ)  พร้อมกำลังพล ร่วมกับ หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยทำการตัดหญ้าและเก็บกวาดขยะ บริเวณพื้นที่ภายในหมู่บ้าน บ.บางอิน ม.๖ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดยฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ )จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ณ วัดคลองมะนาว บ.คลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ณ วัดคลองมะนาว บ.คลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

 

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (หน.ชฝต.นย.เกาะกูด) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตราด

.

.เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) ร.ท.ทองคำ หงษ์จันทรทา นขว.ชค.ทพ.นย.๓ฯ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  กับหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมี  นายวิจิตร  พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) ร.ต.อธิราช  ชุ่มชัย ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๓๓ฯ (บ้านชำราก) ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖” ณ สวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุ บ.ชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) รอง ผบ.ฉก.นย.๑๘๒ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยมี นายวิจิตร  พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ พ.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ มอบ รอง หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ่อไร่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด โดยมี นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธาน  

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ มอบ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๑๒ ฯ เป็นผู้แทน พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ่อไร่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓ มิ.ย.๖๖ ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ม.๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมี นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๑ ฯ (ฐานหนองบอน) จัดกำลังพลจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยาคม ม.๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตราด เทศบาลตำบลชำราก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุ หมู่ที่ ๒ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย และประชาชนในพื้นที่อำเภอขลุง จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จว.จันทบุรี โดยมี นายอำเภอขลุง เป็นประธานพิธี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย และประชาชนในพื้นที่ ต.ตรอกนอง  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ”ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า” เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะทุ่งตกพลิ ม.๕ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จว.จันทบุรี โดยมี นายอำเภอขลุง เป็นประธาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชุดเฝ้าตรวจนาวิกโยธินพื้นที่เกาะกูด) จัดกำลังพล ๔ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๖ โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ บริเวณที่ว่าการ อ.เกาะกูด จว.ตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นาย ประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๘๐๐ กปช.จต. โดย นปท.ทร./นปท.๒  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม หลังจากนั้นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีนายประพิศ  ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๘๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี เป็นผู้แทนฯ) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ รอง ผบ.ฉก.นย.๑๘๒ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยมีนายวิจิตร  พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด โดย ว่าที่ ร.ต.ยอดยุทธ แย้มบาน หน.ชฝต.นย.เกาะกูด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย (ฉก.นย.๑๘๒) รอง ผบ.ฉก.นย.๑๘๒ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยมีนายวิจิตร  พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ