รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

Release Date : 19-04-2019 10:44:17
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “เมืองจันท์ พันปีวิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙๐๐