กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “เมืองจันท์ พันปี วิถีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 22-04-2019 15:10:46
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “เมืองจันท์ พันปี วิถีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “เมืองจันท์ พันปี วิถีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒  กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล  พิธีถวายราชสดุดี  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีฯ  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ปลูกป่าชายเลน บ้านบางสระเก้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒