รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานอ่านสารของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 28-06-2019 17:12:13
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานอ่านสารของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานอ่านสารของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา

ด้วยวันที่ ๒๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันทหารนาวิกโยธิน” ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” เป็นเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ทหารนาวิกโยธินทุกนาย  อย่างหาที่สุดมิได้   ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบปีที่ ๖๐ ในปีนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานอ่านสารของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง