ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 26-08-2019 16:27:55
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้คณะกรรมการและหน่วยงานความมั่นคง ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานของจังหวัดในปีต่อไป โดยมี พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ประธานกรรมการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดการประชุม และ พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวปิดการประชุม  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ สิงหาคม ๒๕๖๒