รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 15-10-2019 14:50:21
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๓๐ นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี   นายพงพัฒน์  วงศ์ตระกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ วัดสิงห์ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง