รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

Release Date : 14-11-2019 09:24:03
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

นาวาเอก ประจวบ  มะลิทอง  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง