รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ภาครัฐ และภาคเอกชน จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นาย งวน รัตนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูช

Release Date : 30-11-2019 15:42:31
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ภาครัฐ และภาคเอกชน จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นาย งวน รัตนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูช

พลเรือตรี สุทธิพงษ์   อนันตชัย  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ภาครัฐ และภาคเอกชน จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นาย งวน รัตนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจของจังหวัดพระตะบอง ในโอกาสเดินทางมาสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือชายแดนไทย – กัมพูชา กับส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒