เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.)

Release Date : 30-11-2019 16:00:31
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.)

พลเรือตรี วิวัฒน์   ทองอัมพร  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) โดยมี พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา   เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒