เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลตรี นันทพล เชื้อหน่าย ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร และคณะฯ

Release Date : 30-11-2019 16:13:29
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับ พลตรี นันทพล  เชื้อหน่าย ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร และคณะฯ

พลเรือตรี วิวัฒน์ ทองอัมพร เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับ พลตรี นันทพล  เชื้อหน่าย ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร และคณะฯ ในการเดินทางมาติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และชุมชนที่สูง ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑) ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒