รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๙/๑

Release Date : 01-12-2019 16:12:05
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๙/๑

พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๙/๑ โดยมี นางแววรวี  สังขพงษ์  รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการฯ เป็นหัวหน้าคณะ  พร้อมกับบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒