รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี

Release Date : 25-12-2019 16:57:21
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี หน./ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง