รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าสัมภาษณ์ พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น เสธ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต. หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ”

Release Date : 15-12-2020 13:46:47
รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เข้าสัมภาษณ์ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น เสธ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต. หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ”

เมื่อ ๑๔๑๐๓๐ ธ.ค.๖๓  พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เข้าสัมภาษณ์ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น เสธ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต. หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ” ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑) ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี