รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 19-09-2018 11:31:15
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือตรี สมชาย  แท่นนิล   รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง