กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

Release Date : 18-01-2021 15:43:36
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน ๙ นาย (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน ๒ นาย, เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน ๒ นาย, ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน ๑ นาย, จนท.กพร.กปช.จต. จำนวน ๒ นาย และเจ้าหน้าที่ ส.ทร.๔ จันทบุรี จำนวน ๒ นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนย่อยที่ ๑๐ (เนินเอฟเอ็ม) จำนวน ๒๐ ครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประชาชนที่ได้รับการเยี่ยมเยียน รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อดูแลประชาชนในครั้งนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง