กปช.จต. ร่วมกับ จว.จันทบุรี และ สสจ.จันทบุรี จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ตรวจโรคเพิ่มเติม

Release Date : 24-04-2021 19:27:08
กปช.จต. ร่วมกับ จว.จันทบุรี และ สสจ.จันทบุรี จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ตรวจโรคเพิ่มเติม

วันที่ 24เมษายน 2564
     กปช.จต. ร่วมกับ จว.จันทบุรี และ สสจ.จันทบุรี จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ตรวจโรคเพิ่มเติม
     กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชนที่มารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเพิ่มเติม สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประชาชนมีความต้องการขอเข้าตรวจเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่รองรับเพิ่มเติม โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ให้การสนับสนุนเต็นท์ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 4 หลัง พร้อมกำลังพลจิตอาสาในการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย